section-aee8bd5

Moje priority

Podpora rodín s deťmiMenej čakania u lekárovZnížená daň, za vernosťOchrana životného prostredia

Nižšie dane ako spravodlivá pomoc rodičom 

 • Presadíme rastúce daňové bonusy na deti až do výšky 100 eur/dieťa/mesiac pri viacdetných pracujúcich rodinách.
 • Zavedieme možnosť spoločného zúčtovania daní z príjmov manželov.

Podporíme bývanie 

 • Zlepšíme dostupnosť bývania podporou výstavby nájomných bytov zmenou legislatívy, lepším využívaním už existujúcich fondov a zapojením ďalších zdrojov financovania.

Zlepšíme pomoc tehotným matkám 

 • V 16-tom týždni tehotenstva mamičkám vyplatíme príplatok za tehotenstvo vo výške dvojnásobku mesačného rodičovského príspevku a každý ďalší mesiac počas tehotenstva vo výške 50% rodičovského príspevku až do nástupu na materskú.
 • Presadíme 1 týždeň dovolenky pre otca po narodení dieťaťa, do 6 týždňov po pôrode.

 

Viac na: http://kdh.sk/restart/oslava-rodiny/

Zdravšie Slovensko – Človek na prvom mieste

Zdravší životný štýl

 • Zameriame sa na trvalý rozvoj a zvýšenie zdravotnej gramotnosti, a to najmä u politikov, učiteľov, lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov, ale taktiež u detí a celej verejnosti. Jadrom zdravotnej gramotnosti je záujem o zdravie, zodpovednosť za zdravie a schopnosť rozhodovať sa a konať tak, aby to viedlo k udržaniu a zlepšeniu zdravia. Odmeníme tých, ktorí sa o svoje zdravie starajú.
 • Výrazne skvalitníme národný portál zdravia so zameraním na dostupnosť a kvalitu informácií o zdraví.

Menej čakania

Prijmeme opatrenia, ktoré výrazne skrátia čakanie v čakárni a zlepšia dostupnosť, konkrétne:

 • zvýšime počet všeobecných lekárov a sestier vo všeobecných ambulanciách a zabezpečíme adekvátne financovanie ich výkonov – znížime tým zbytočné návštevy u špecialistov a vytvoríme model financovania, ktorý špecialistom umožní viac sa venovať komplikovaným pacientom
 • podporíme zvyšovanie kompetencií zdravotných sestier, ako aj ich počet, súčasne zvýšime platové ohodnotenie na úroveň 1,05 priemernej mzdy v hospodárstve
 • zredukujeme zbytočné čakanie u lekára kvôli opakovaným predpisom liekov či zdravotného materiálu a zbytočné čakanie na potvrdenia, presadíme elektronizáciu a automatizáciu zdravotných potvrdení (PN, OČR, potvrdenia a posudky pre sociálnu poisťovňu, UPSVaR, obce a iné), bez potreby osobnej návštevy pacienta u lekára a predkladania zdravotných nálezov pre úrady

Menej za lieky

 • Budeme dbať na znižovanie nákladov pri nákupoch liekov, zdravotníckeho a iného materiálu a pri poskytovaní služieb.
 • Podporíme vstup generických a biologicky podobných (biosimilárnych) liekov na slovenský trh

 

Viac na: http://kdh.sk/restart/zdravie-starostlivost-o-zdravie-zdravotnictvo-a-socialna-politika/

Podporíme aktívnych seniorov a striebornú ekonomiku

 • Znížená daň za vernosť.  Manželským párom budeme úmerne k počtu rokov strávených v manželstve znižovať daňovo-odvodové zaťaženie.
 • Vytvoríme sociálne služby zamerané na udržanie telesného a duševného zdravia seniorov.
 • Vytvoríme systém ochrany seniorov pred zlým zaobchádzaním, zneužívaním, zanedbávaním a diskrimináciou.
 • Pripravíme zmeny v zákone o dedičstve tak, aby sa predchádzalo násiliu v rodinách pre majetok.

Aby chorí a starí mohli žiť doma 

 • Zavedieme dávku v odkázanosti viazanú na odkázanú osobu. Odkázaná osoba si vyberie, ktorú službu si z dávky zaplatí: opatrovanie členom rodiny, opatrovateľku v domácnosti alebo pobyt v zariadení sociálnych služieb.
 • Pomôžeme domácim opatrovateľom zlepšením finančného ohodnotenia a funkčnou odľahčovacou službou.
 • Podporíme poskytovanie paliatívnej starostlivosti o zomierajúcich v kamenných hospicoch i v domácom prostredí.

 

Viac na: http://kdh.sk/restart/zdravie-starostlivost-o-zdravie-zdravotnictvo-a-socialna-politika/#socialna-politika

Životné prostredie

 • Chceme sa zameriavať na podporu projektov úspornejšieho životného štýlu v osobnej oblasti. Najmä v znižovaní plytvania. Napríklad v znižovaní spotreby pitnej vody, znižovaní energetickej spotreby ľudí, znižovaním množstva obalových a potravinárskych odpadov, vo využívaní ekologických materiálov v oblasti odievania, bývania. Budeme presadzovať trvalo udržateľnú cirkulárnu ekonomiku.
 • Podporíme sanáciu najrizikovejších lokalít s toxickými skládkami na Slovensku.
 • Zlepšíme ochranu ovzdušia, vôd a pôdy, ktoré chceme zanechať v dobrom stave pre naše deti.

 

Viac na: http://kdh.sk/restart/zdrave-lesy-polnohospodarstvo-a-ochrana-prirody/#zivotne-prostredie